L’Accés als Arxius i Registres

Pulseu aquí si voleu veure l'Esquema Bases Participació

El dret de consulta de la documentació

Els ciutadans tenen dret a consultar els registres i els documents que, formant part d'un expedient, es trobin als arxius i a les dependències administratives, sigui quina sigui la seva manera d'expressió, gràfica, sonora o en imatges, o el tipus de suport material en què figurin, sempre que aquests expedients corresponguin a procediments acabats en la data de la sol·licitud.
Si la documentació formés part d'un expedient en tramitació, el dret de consulta i de presentació d'escrits referents al seu contingut s'exercirà d'acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de bases del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La consulta es pot estendre també a la documentació que, sense formar part de l'expedient específic, tingui la condició de pública o històrica.

Les limitacions a la consulta

L'accés als documents que continguin dades referents a la intimitat de les persones estarà reservat a les persones afectades.
L'accés als documents de caràcter nominatiu que no incloguin dades referents a la intimitat de les persones, correspondrà als seus titulars i llevat que els documents integrin un expedient sancionador o disciplinari, als tercers que acreditin un interès legítim i directe.
L'accés a arxius, expedients i documents que tinguin regulació específica o continguin dades de caràcter personal, s'efectuarà amb observança d'aquella normativa o de la que tingui acordada l'Ajuntament sobre fitxers mecanitzats.
L'exercici del dret d'accés i consulta podrà ser denegat quan prevalguin raons d'interès públic, per interessos de tercers més dignes de protecció, quan així ho disposi la llei o quan es tracti de documentació declarada reservada per decret de l’Alcaldia. En aquests casos, l'Alcaldia ha de dictar resolució motivada.
El procediment per a obtenir l'accés a la documentació
La documentació relativa als acords o a les resolucions dels òrgans municipals de Govern, serà sol·licitada directament al secretari de la Corporació. En la resta dels casos la informació que ha de ser concreta i no genèrica per a una matèria o conjunt de matèries, s'ha de sol·licitar a l'alcalde, als tinents d'alcalde o als regidors delegats. Les esmentades autoritats determinaran el personal de la Corporació que ha de facilitar als ciutadans l'accés i la consulta de la documentació al seu càrrec.
El que s'expressa al punt anterior és sense perjudici de l’observança de les formalitats d'identificació, de l'acreditació de l'interès per part del sol·licitant, del control documental, i del normal funcionament dels serveis.
La documentació existent a efectes de informació o de difusió pública a l'Oficina d'Informació Ciutadana es podrà consultar directament.

L'obtenció de còpies i certificacions

Per a l'obtenció de còpies i certificacions referents a actes, acords i registres municipals i documentació d'expedients, cal tenir la condició d'interessat, d'acord amb l'article 31 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Quan es tracti de documentació sotmesa a informació pública l'obtenció de còpies estarà condicionada al volum de la documentació i a la disponibilitat de mitjans de reprografia.
La petició de còpies i certificacions, es farà per escrit i la seva expedició la decretarà l'alcalde o el regidor en qui delegui.