El Consell Escolar de Centre

El Consell Escolar de Centre és un òrgan de govern col·legiat on es troba representat tota la comunitat educativa. És un òrgan de decisió i participació que juga un paper important en el funcionament del centre.

Funcions del Consell Escolar de Centre

a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres. b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. c) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions. d) Aprovar les normes d’organització, funcionament i modificacions corresponents. e) Aprovar la carta de compromís educatiu. f) Aprovar el pressupost del centre i el retiment de comptes. g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. h) Participar en el procediment de selecció i proposta de cessament del director o directora. i) Intervenir en la resolució de conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes. j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. k) Participar en les anàlisi i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar. l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn. m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Actes

Març 2016 Octubre 2016