Persones Grans Actives

L'Ajuntament de Palau-saverdera, conscient de la necessitat d’aprofundir en el coneixement de les situacions i de les problemàtiques que afecten el complex i ampli món de la vellesa, així com de la necessitat d’establir espais de debat i de coordinació amb els ciutadans, les entitats i les associacions municipals que treballen i defensen el col·lectiu de gent gran del poble, vol crear el Consell Municipal de la Gent Gran.

Funcions

Les funcions d’aquest òrgan són de caràcter participatiu, consultiu, promocional i de supervisió.

De participació:

• Debatre la situació i les necessitats de la gent gran a Palau-saverdera. • Obrir nous canals de comunicació entre els ciutadans i les entitats. • Expressar-se sobre les qüestions i els afers públics i de la ciutadania en general. • Possibilitar i obrir camps de relació, de contactes i d'activitats intergeneracionals. • Estudiar, emetre informes i fer propostes sobre temes que consideri d'interès per al col·lectiu de la gent gran.

De consulta:

A petició de l’Ajuntament de Palau-saverdera o de qualsevol entitat municipal, que treballi en l'àmbit de la gent gran, emetre informes no vinculants sobre els temes següents: • Criteris d’actuació dels serveis relacionats amb la gent gran. • Programes, despeses i inversions, destinats a la gent gran. • Funcionament d’activitats, serveis i/o creació de nous serveis. • Col·laboració amb altres entitats del poble.

De promoció:

• Promoure o proposar la creació, millora i/o reforma de serveis i ajudes destinats a la gent gran. • Recollir i proposar mesures eficaces d’actuació de cara a un major benestar de la gent gran. • Impulsar accions que revalorin i dignifiquin la imatge de la vellesa. • Coordinar activitats i actuacions d'aquelles institucions i entitats que així ho desitgin. • Col·laborar en les gestions destinades a obtenir ajuts institucionals per a equipaments i activitats.

De supervisió:

• Seguiment del desenvolupament dels objectius fixats en els programes i les actuacions sobre la vellesa al poble. • Recepció d’informes periòdics de valoració de temàtiques relacionades amb la gent gran. • Seguiment i control sobre acords del propi consell i subvencions aprovades. • Propostes per a una millor eficàcia i transparència de serveis i resolució de possibles deficiències.