Els Deures dels Ciutadans

Pulseu aquí si voleu veure l'Esquema Bases Participació

Es reconeixen en l'àmbit d'aquestes bases, els següents deures ciutadans:

1. De fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis.
2. De tenir una actitud de respecte envers la resta de persones usuàries del servei.
3. De respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions.
4. De facilitar de forma correcta les dades d'identificació personal.
5. D'assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa.
6. De respectar l'ordre i els criteris d'atenció ciutadana.
7. De respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
8. De comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment.
9. D'usar la signatura electrònica per a qualsevol tramitació electrònica -mitjançant l'idCAT, l'eDNI o altres signatures professionals reconegudes per l'Ajuntament.