El Dret a la Informació i la Participació Ciutadana

Pulseu aquí si voleu veure l'Esquema Bases Participació

Els drets dels ciutadans

Es reconeixen en l'àmbit d'aquestes bases, els següents drets ciutadans:

1. A ser rebuts en audiència per les autoritats municipals; aser tractats amb respecte, a ser atesos amb agilitat i a rebre una informació entenedora, puntual, complerta i objectiva sobre els assumptes municipals.
2. A accedir a tots els serveis municipals en les mateixes condicions i amb absoluta llibertat.
3. A presentar en qualsevol moment queixes i/o suggeriments de millora dels serveis municipals oferts per l'ajuntament a través de qualsevol canal (presencial, telefònic, en línia).
4. A accedir als registres i a la documentació́ que es trobi als arxius i dependències municipals, en els períodes d'exposició pública.
5. A tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecció de dades i amb absolut respecte a la seva intimitat.
6. A no haver de presentar documents que ja es troben en poder de l'Ajuntament o d'altres administracions que hagin de ser emesos pels serveis municipals, mitjançant la seva autorització de consulta als serveis de Via Oberta.
7. A assistir a les reunions del Ple de la Corporació.
8. A obtenir copies i certificacions acreditatives dels acords i de les resolucions adoptats pels Òrgans de Govern, i dels seus antecedents, quan es tingui la condició d'interessat, llevat la documentació disponible l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
9. A participar, a títol personal i/o a través de les entitats ciutadanes, en els aspectes que es mencionen més endavant.
10. A ser consultades periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat dels serveis d'Atenció Ciutadana

L’obligació municipal d'informar

L'Ajuntament facilitarà, en temes generals, una informació amplia, puntual i objectiva sobre els afers i les activitats municipals a través dels següents mitjans:

L'Oficina de Atenció Ciutadana, on el ciutadà podrà consultar tota la documentació que estigui sotmesa a informació pública o publicada en el tauler d'anuncis i obtenir tota la informació relacionada amb els diferents serveis municipals, així com de les activitats culturals, esportives, socials, etc. i dels equipaments i serveis del poble.
El Tauler d'Anuncis de la Corporació, en el qual s'exposaran les actes, les decisions preses pels Òrgans de Govern Col·legiats de la Corporació, i les decisions dels altres Òrgans de Govern que siguin d' interès general. També s'hi exposaran les convocatòries de les sessions dels òrgans municipals a les quals el públic pugui assistir o participar.
Els Mitjans Municipals d'Informació Pública o els que rebin un suport qualificat de l'Ajuntament, en els quals es procurarà que hi hagi suficients espais dedicats al tractament dels afers municipals.
Als mitjans de comunicació de titularitat municipal, es garantirà que els grups municipals d'oposició disposin d'espai suficient per accedir als ciutadans en proporció a la seva representativitat.
Les informacions puntuals a través de conferències o intervencions públiques, exposicions, anuncis o d'altres, que promourà l'Ajuntament sobre els temes que puguin tenir un interès rellevant per als ciutadans en general, o per a col·lectius específics.

L'objectivitat en la informació municipal

Els Òrgans de Govern Municipal que promoguin o siguin els responsables de publicacions periòdiques d'informació municipal, vetllaran perquè quedin suficientment reflectits els punts de vista expressats per l'oposició sobre els temes objecte de la informació, sempre que siguin de rellevància o interès públic.