La Participació de les Entitats i Associacions Ciutadanes

Pulseu aquí si voleu veure l'Esquema Procediments Participació

Les Entitats i Associacions degudament constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, que tinguin per objecte la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns son considerades entitats de participació ciutadana.

El dret de les entitats ciutadanes a rebre informació

Sens perjudici del dret d'accés a la informació municipal reconegut als ciutadans en general, les entitats degudament inscrites gaudiran, sempre que ho sol·licitin expressament, dels següents drets:

• Rebre en el seu domicili social les convocatòries dels òrgans municipals a les sessions que tinguin la consideració de públiques, i en l'ordre del dia de les quals corresponent hi figurin qüestions relacionades amb els objectius de l'associació. Tanmateix, i en aquests mateixos supòsits, se'ls trametran les actes o els acords municipals.
• Rebre en el seu domicili social les publicacions de caràcter periòdic que editi l'Ajuntament, així com les altres informacions puntuals que exposi o divulgui l'Ajuntament, sempre que puguin ser d'interès per a l'entitat, atesos els seus objectius.

Els drets de les entitats de participació ciutadana

Es reconeixen en l'àmbit d'aquestes bases, els següents drets:

• Rebre informació directa dels assumptes que són del seu interès.
• Elevar propostes d’actuació́ en l’àmbit de les matèries de competència municipal.
• Formar part dels òrgans de participació.
• Intervenir davant el Ple de l'Ajuntament per efectuar una exposició sobre algun assumpte de l'ordre del dia, d'acord a les consideracions següents:

--- Tenir la condició d'interessat en la tramitació́ administrativa de l'assumpte del que es tracti.
--- Haver sol·licitat per escrit presentat en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, amb una antelació mínima de dos dies abans de la celebració de la sessió.
--- La intervenció la realitzarà únicament el representant de l'associació, sempre amb anterioritat a la lectura, debat i votació de la proposta inclosa en l'ordre del dia.
--- La intervenció no es podrà efectuar un cop s'hagi començat a tractar l'assumpte per part del Ple de la Corporació.

• Presentar propostes sobre temes de competència municipal que afectin els interessos generals o sectorials dels veïns, d'acord a les consideracions següents:

--- Tenir la condició d'interessat en la tramitació administrativa de l'assumpte del que es tracti, per raó de ser titulars d'un dret, d'un interès legítim o en el seu cas un simple interès en supòsits d'exercici de l’acció publica.
--- Les propostes seran presentades al Registre d'Entrada de l'Ajuntament i hauran de contenir una exposició de motius i una part dispositiva que haurà de ser sotmesa a votació, així com el titular designat per a intervenir en el Ple Municipal.
--- La proposta presentada serà lliurada a la Secretaria als efectes del seu estudi i informe respecte a la seva legalitat i determinació de la competència municipal. Posteriorment la proposta juntament amb l'informe de Secretaria serà elevada a l'Alcaldia que resoldrà sobre la seva inclusió en l'Ordre del dia del Ple. S'estableix un termini d'un mes, comptats des de la seva entrada en el Registre General, per a la inclusió de la proposta en l'ordre del dia del Ple.
--- Durant la celebració del Ple, el defensor de la proposta disposarà de cinc minuts per exposar-la verbalment, reservant-se la facultat de l'Alcaldia de modificar el termini i/o interrompre la seva presentació en cas de desviació manifesta de la matèria o alteració o pertorbació del desenvolupament del Ple Municipal. A continuació s’obrirà el corresponent torn d'intervencions dels grups municipals per passar tot seguit a la votació de la proposta presentada.

Restaran excloses les intervencions en relació a les propostes municipals relatives a les següents matèries:

• les corresponents a ordenances fiscals i altres matèries de naturalesa tributaria;
• les regulades a l'article 2 de la Llei 3/1984 de 26 de març reguladora de la iniciativa legislativa popular, així com les determinades a l'article 6 de la Llei 4/2012, de 17 de març, de Consultes Populars per Via de Referèndum;
• les que amb contingut idèntic o equivalent hagin estat presentades per l'equip de govern o l’oposició en el transcurs del mandat.

Requisits generals i criteris per accedir als ajuts municipals

• En tot cas, serà exigència prèvia a la percepció de qualsevol ajut de l'Ajuntament, que l'entitat en qüestió estigui inscrita en el registre d'entitats que es regula en aquest document.
• Els criteris de distribució s'establiran en funció de la representativitat de les entitats, el grau d'interès o utilitat ciutadana, la seva capacitat econòmica i els ajuts que reben d'altres instàncies.

Criteris per a l'ús dels mitjans públics

• La cessió dels mitjans públics municipals a les entitats, tindrà les limitacions lògiques derivades de les coincidències d'ús amb altres entitats.
• Serà requisit previ per accedir a l'ús dels mitjans públics municipals, la inscripció al registre d'entitats, i la sol·licitud per escrit dels mitjans que corresponguin, amb l'antelació que determinin els serveis corresponents.