El Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes

Pulseu aquí si voleu veure l'Esquema Bases Participació

El registre municipal d'entitats ciutadanes té l'objecte de permetre a l'Ajuntament el coneixement del nombre d'entitats existents al poble, la seva denominació, els seus objectius i la seva representativitat o pes específic, a l'efecte de permetre una correcta política municipal de foment de l'associacionisme ciutadà.

A efectes municipals, els drets reconeguts a les entitats ciutadanes en aquest document, només afectaran aquelles entitats que estiguin degudament inscrites en el registre, tal i com s'esmena a continuació.

Entitats que poden ser inscrites en el registre

Seran considerades entitats ciutadanes inscriptibles en el registre, totes aquelles l'objecte de les quals sigui el foment o la millora dels interessos específics dels ciutadans i, especialment, les associacions de veïns, les de pares d'alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, de joves, de gent gran, de dones, i qualsevol altra de similar.

En cap cas s'acceptarà la inscripció de les entitats l'objectiu de les quals sigui anticonstitucional, les que es regeixen per normes antidemocràtiques, les que no tinguin una suficient implantació a la ciutat, o les que emprin mitjans violents per a la consecució dels seus fins.

Conformació del registre d'entitats

El registre d'entitats ciutadanes el portarà l'Alcaldia, en un llibre de fitxes, en cadascuna de les quals s'anotaran les dades que s'esmenten més endavant. Així mateix s'hi anotaran les modificacions que es vagin produint al llarg del temps, i els ajuts municipals que es prestin a les esmentades entitats.

Les dades contingudes al registre d'entitats seran públiques.

Procediment per a la inscripció en el registre d'entitats

Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats interessades que, en qualsevol cas, hauran d'aportar les següents dades o documentació:

1. Còpia de la resolució del Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.
2. Còpia compulsada dels estatuts actuals de l'entitat, o original i còpia.
3. Junta directiva actualitzada, amb els noms, adreces i telèfons dels/les membres.
4. Fotocòpia del NIF de l'entitat.
5. Programa d'activitats realitzades (durant l’any anterior i l’any en curs).
6. Pressupost de l'any en curs.
7. Certificat del nombre de socis i sòcies que té l'entitat.
8. Logotip de l'entitat, en cas de tenir-ne algun.

En els 15 dies següents a la recepció de la sol·licitud d'inscripció, degudament acompanyada de les dades esmentades, l'Alcaldia resoldrà sobre la inscripció i la notificarà a l'entitat i a partir d'aquella data es considerarà d'alta a tots els efectes.

Manteniment de les dades del registre

Les entitats inscrites estan obligades durant el mes de gener de cada any a notificar al registre les modificacions produïdes en les dades registrals, i en especial els nous pressupostos i programes d'activitats. Si no es compleix aquesta obligació, l'Ajuntament podrà donar de baixa del registre l'entitat, prèvia audiència de la mateixa pel termini d'un mes.

També causaran baixa en el registre, les entitats que incorrin en alguna de les condicions necessàries per romandre una entitat registrada i les que incompleixin les seves obligacions derivades de la seva condició d'inscrites. Prèviament s’haurà d'efectuar l'oportú requeriment a l'entitat perquè en el termini d'un mes, adopti les rectificacions oportunes.